Copyright 2024 - Custom text here

Rocznica 30 lat istnienia PSM

 
 

Pierwszy okres działalności PSM

17 stycznia 1958 r. odbyło się walne zgromadzenie założycielskie Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przybyło nań 29 osób, z których każda wpłaciła wpisowe po 100 zł (!). Po dwóch miesiącach - dokładnie 18 marca - nowa spółdzielni została zarejestrowana w miejscowym Sądzie Powiatowym.

 

Zarówno pierwszą jak i drugą datę można uważać za początek historii PSM. Są jednak tacy, którzy twierdzą, że rzeczywistym startem spółdzielczego budownictwa w Przemyślu było rozpoczęcie prac przy fundamentach pierwszego bloku przy ul. Pstrowskiego czyli jesien 1958 r.

Trzymajmy się jednak chronologii, przynajmniej w tym niemowlęcym okresie spółdzielni...

Na wspomnianym walnym zgromadzeniu wybrano Radę Nadzorczą, której przewodniczącym został Henryk Buszkowski.

l kwietnia 1958 r. na wniosek PSM Związek Spółdzielni Mieszkaniowych w Krakowie (do których nowa przemyska jednostka wstąpiła) mianował Adama Osiadacza głównym, księgowym. Spółdzielnia otrzymała W tym czasie siedzibę przy ul. Franciszkańskiej 7.

11 Kwietnia 1958r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, podczas którego wybrano Zarząd PSM w składzie: przewodniczący Stanisław Barański, zast. przewodniczącego Adolf Dyrda, członkowie - Anna Berezowska i Adam Osiadacz (wg innych - poza kroniką - przekazów A. Osiadacz pełnił w tym roku, przez jakiś czas, obowiązki przewodniczącego zarządu).

12 maja 1958 r. Związek Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie przyjął PSM na swego członka.

7 stycznia 1959 r. Rada Nadzorcza Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wybrała nowy zarząd. Przewodniczącym został Henryk Buszkowski, a członkami - Adolf Dyrda i Anna Berezowska ...

W tym miejscu mała dygresja. Dane z tego początkowego okresu pochodzą z kroniki PSM i okazuje się, że nie są one pełne - brak np. zapisu mówiącego o tym kto po objęciu funkcji przewodniczącego zarządu przez H. Buszkowskiego kierował Radą Nadzorczą i dlaczego nie wybrano wówczas zast. przewodniczącego zarządu.

Powróćmy jednak do kroniki, jedynego pisanego Ĺşródła historii spółdzielni...

15 lutego 1960 r. przewodniczącym Rady Nadzorczej został Ryszard Domagalski, jego zastępcą - Stanisław Dyrkacz, a sekretarzem - Roman Wajda.

W marcu tego roku siedzibę PSM przeniesiono na ul. Grodzką 3.

10 czerwca 1960 r. oddano do użytku pierwszy spółdzielczy budynek przy ul. Pstrowskiego 2 (27 mieszkań).

29 kwietnia 1961 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o zmianie składu zarządu. Jego przewodniczącym został Zygmunt Gąska, a członkami - Edward Kasprowicz i Adolf Dyrda.

19 czerwca 1961 r. PSM wzbogaciła się o kolejny budynek przy ul. Pstrowskiego 4 (33 mieszkania).

29 sierpnia 1961 r. walne zgromadzenie członków wybrało nową Radę Nadzorczą. Przewodniczącym zostdł Jerzy Dawnis, jego zastępcą - Antoni Smigielski, a sekretarzem - Czesława Biwel (w kronice nie znaleĹşliśmy informacji, ale inne Ĺşródła podają, że przed J. Dawnisem na czele rady stał Stanisław Sochacki).

29 grudnia 1961 r. PSM kupiła budynek przy ul. Słowackiego 78 a (33 mieszkania).

Kolejny budynek spółdzielczy - przy uł. Pstrowskiego 6 (27 mieszkań) - oddano do użytku 27 paĹşdziernika 1962 r.

26 lutego 1963 r. Rada PSM powołała nowy zarząd. Jego etatowym już przewodniczącym został Jan Plens, a członkami - Henryk Malawski, Adolf Dyrda, Adam Osiadacz i Edward Kasprowicz.

29 lipca 1963 r. przyjęto do eksploatacji następny budynek przy ul. Pstrowskiego 8 (44 mieszkania).

I na tym zakończył się pierwszy, umownie nazwany "niemowlęcym", okres Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Potem realizowano inwestycje przy ul. Kosynierów i Krasińskiego...


Krótkie sumowanie

Po 10 latach działalności PSM dysponowała już 10 budynkami, w których mieszkało 382 rodziny. Nie były to wielkie zasoby zważywszy na głód mieszkaniowy, który dawał się miastu coraz bardziej we znaki. Wystarczy przypomnieć, że na początku 1968 r. PSM liczyła 686 członków, a w rejestrach figurowało ponadto 660 kandydatów. Dane te zresztą nie odzwierciedlają ówczesnych faktycznych potrzeb mieszkaniowych przemyślan, gdyż wielu spośród nich z różnych przyczyn nie zgłaszało swego akcesu do spółdzielni.

WyraĹşny rozwój PSM nastąpił w latach siedemdziesiątych, kiedy to w wyniku decyzji najwyższych władz partyjnych i państwowych budownictwo mieszkaniowe stało się jedną z priorytetowych dziedzin narodowego programu społeczno-gospodarczego rozwoju. I chociaż stale napotykano na rozliczne trudności w swoje 25-lecie przemyska spółdzielnia mogła pochwalić się już posiadaniem 86 budynków, w których w 4304 mieszkaniach żyło ponad 16 tysięcy osób.

W ostatnich latach zasoby PSM znacznie wzrosły i w czasie obchodów 30-lecia spółdzielni dysponowała ona około 120 budynkami o powierzchni użytkowej ponad 250 tyś. nr, zajmowanych przez ponad 20 tysięcy lokatorów. A roboty przy wykonywaniu kolejnych inwestycji trwają. Oczywiście chciałoby się, aby ich realizacja przebiegała sprawniej niż dotąd. Na mieszkania czekają bowiem tysiące ludzi...


W jubileuszowym nastroju

Rozwija się Przemyska Spółdzielni Mieszkaniowa mimo różnych perturbacji związanych m.in. z kłopotami towarzyszącymi pozyskiwaniu terenów pod budownictwo. Ten rozwój jest możliwy przede wszystkim dzięki poparć i a władz miejskich i wojewódzkich, a także dzięki gronu sojuszników, spośród których wymienić trzeba przede wszystkim przemyski "Inwestprojekt" oraz PPB - głównego wykonawcę spółdzielczych przedsięwzięć.

Pisząc o 30-leciu PSM nie sposób oczywiście pominąć oblanych sprawie pracowników spółdzielni oraz społecznych jej działaczy. Wielu z nich już wymieniliśmy. Działali oni lub działają obecnie w organach samorządowych, wydatne pomagając etatowym pracownikom w gospodarowaniu wspólnym majątkiem, w planowaniu jego rozwoju i realizacji zadań.

Oto nazwiska osób w szczególny sposób wyróżnionych za aktywną pracę dla wspólnego spółdzielczego dobra:

Srebrna Honorowa Odznaka CZSBM

Działacze

Jarosław, Bak, Czesława Biwel, Leonard Czajka, Bolesław Dudz.ik, Jan Gawlik, Edward Gerula, Zofia Gładysz, Jan Gorgoński, Jerzy Husar, Emil Jagustyn, Jan Jawornicki, Zbigniew Kaliński, Edward Kasprowicz, Ludwik Kaszuba, Jacek Magnowski, Jan Mazur, Marian Piechnik, Jerzy Pilch, Bogusław Seneczko, Antoni Smigielski, Wanda Walat, Zuzanna Walczyszewska.

Byli pracownicy PSM

Stanisław Gnutów, Eugenia Deszczka, Andrzej Krzysztoforski, Adam Mytnik, Jadwiga Osiadacz, Marian Pasterski, Józef Rudnica, Zdzisław Surmacz, Antoni Tłuczek, Jan Tur, Władysław Szczygieł, Jerzy Wesołowski, Jan Witkowski, Emilia i Franciszek Wywrotowie, Józefa Zakałużna, Adam Góral.

Aktualnie zatrudnieni w PSM

Józefa Boczulak, Bronisław Czwerenko, Stanisław Hałabura, Maria Draganik, Augustyn Gil, Henryk Kołodziej, Stanisław Litwin, Zbigniew Łukasiewicz, Jadwiga Mołoń, Stainisława Mazur, Stanisław Nawrotek, Zofia Obłąk, Janina Pękala, Krystyna Płachta, Marian Potoczniak, Włodzimierz Potomski, Jacek Pruchnik, Janina Starzak, Zofia Sycz, Grażyna Zaprzała.

Złota Honorowa Odznaka CZSBM

Działacze

Jarosław Bak, Czesław Biwel, Leonard Czajka, Zofia Gładysz, Edward Gerula, Jerzy Husar, Emil Jaqustyin, Jan Jawornicki, Jacek Magnowski, Jan Mazur, Jerzy Pilch, Bogusław Seneczko, Antoni Smigielski, Marian Piechnik, Wanda Walat, Jan Witkowski.

Byli pracownicy PSM

Eugenia Deszczka, Jadwiga Osiadacz, Jan Tur, Jerzy Wesołowski.

Aktualnie zatrudnieni w PSM

Józefa Boczulak, Maria Draganik, Stanisław Hałabura, Zbigniew Łukasiewicz, Zofia Obłąk, Janina Pękała.

Odznaka "Zasłużony działacz ruchu spółdzielczego"

Działacze

Jarosław Bak, Czesława Biwel, Leonard Czajka, Roman Domagalski, Bolesław Guzowski, Jerzy Husar, Emil Jagustyn, Jan Jawornicki, Jerzy Piłch, Antoni Smigielski, Wanda Wałat.

Byli i aktualnie zatrudnieni pracownicy PSM

Maria Draganik, Andrzej Krzysztoforski, Zofia Obłąk, Jan Tur.

Wpisani do "Księgi zasłużonych PSM"

Roman Domagalski, Jerzy Husar, Emil Jagustyn, Jan Jawornicki, Marian Pasterski, Jerzy Pilch, Antoni Smigielski, Wanda Walał, Jan Witkowski, Leonard Czajka, Zofia Gładysz, Maria Draganik.

Nie od rzeczy będzie, z okazji jubileuszu, wymienić najstarszych pracowników Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Oto oni:

Zofia Obłąk (zatrud. od 1968 r.), Augustyn Cii (1970), Stanisława Mazur (1970), Maria Draganik (1970), Józefa Boczulak (1972), Irena Hendzel (1973), Stanisław Nawrotek (1973), Stanisław Hałabura (1973), Janina Pękała (1974), Terasa Hołowa (1974), Zbigniew Łukasiewicz,(1974), Zofia Sycz (1974), Maria Trojniarz (1974), Henryk Kołodziej (1974), Jadwiga Mołoń (1975), Jacek Pruchnik (1975), Włodzimierz Potomski (1975).

Członkowie Rady Nadzorczej Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wybranej na zebraniu przedstawicieli 7 czerwca 1988 r.:

mgr Jerzy Husar - przewodniczący
inż. Emil Jagustyn - zast. przewodiniczącego
Jacek Magnowski - skretarz
Jarosław Bak - członek
mgr inż. Edward Gerula - członek
inż. Ludwik Kaszuba - członek
mgr Jan Gawlik - członek
mgr Marian Jaworsk - członek
Jan Gorgoński - członek
Leon Czajka - członek
mgr inż. Teresa Stojanowska - członek
mgr Jacek Zawadzki - członek
mgr inż. Jerzy Bzowski - członek
mgr Czesław Kondro - członek
Stanisława Tomaszewska - członek

Aktualnie urzędujący Zarząd Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej:

inż. Otto Geraszek - prezes
mgr inż. Kazimierz Filarecki - zast. prezesa ds. GZM
Jan Bałasinowicz - zast. prezesa ds. inwest. techn.
mgr Bolesław Dudzik - członek
mgr Henryk Kosztyła - członesk

Jak widać, na czele Rady Nadzorczej i Zarządu PSM stanęli w większości ludzie już sprawdzeni. Może warto przypomnieć ich poprzedników?

Przewodniczący RN: Henryk Buszkowski (1958), Roman Domagalski (1959), Zyqmunt Gąska (1960), Stanisław Sochacki (1961), Jerzy Dawnis (1961-68), Jerzy Pilcii (1959-74) Bogusław Seneczko (1975), Antoni SniigielskL (1976-77) Jerzy Husar (przewodniczący RN od 1978 r.).

Prezesi(przewodniczący) Zarządu PSM: społeczni Adam Osiadacz (1958), Henryk Buszkowski (1959), Zyqmunt Gąska (1961), Henryk Malawski (1962), Florian Samborski (1975), Jerzy Husar (1976-77); etatowi - Jan Plens (1963-71). Jan Witkowski (1972-73), Bogusław Pruchnik (1974), Florian Samborski (1978-1980), Jerzy Leszczyński (1980-1982), Mieczysław Policht (1982 -1985), Otto Geraszek (pełni tę funkcję od 1985 r.)


Działalność kulturalna i społeczno-wychowawcza

Budownictwa mieszkaniowego nie sposób odizolować od całokształtu spraw związanych z działalnością kulturalną i społeczno-wychowawczą. W pierwszych latach istnienia PSM. działalność taką prowadzono w dość ograniczonym zakresie. Skromne były bowiem możliwości szerszego włączenia się młodej spółdzielni mieszkaniowej w nurt ówczesnych inicjatyw społeczno kulturalnych. PSM głównie partycypowała w przedsięwzięciach podejmowanych przez inne instytucje. Szczególny nacisk położono w tym czasie na sprawy wychowawcze. m.in. od 1962 roku działała - prowadzona wspólnie z przemyskim Hufcem ZHP - świetlica na osiedlu Pstrowskiego, a PSM była współorganizatorem imprez organizowanych przez, miejskie placówki upowszechniania kultury.

W 1972 roku otwarto Klub Osiedlowy PSM na osiedla Pstrowskiego. W klubie tym przez najbliższych kilka lat; koncentrowały się spółdzielcze inicjatywy. W latach siedemdziesiątych była to praktycznie jedyna placówka PSM posiadająca warunki do prowadzenia stałej działalności kulturalno-oświatowej. Tutaj więc rodziły się przedsięwzięcia, które z czasem nabrały bardziej samodzielnych form. Amatorski Klub Fotogiraficzno-Filmowy "Fix-Fox" przy PSM początkowo był jedną z sekcji klubu osiedlowego. W 1974 roku uchwalono statut i rozpoczęto samodzielny żywot. W 1983 roku "Fix-Fox" otrzymał własną siedzibę na osiedlu Warneńczyka. Zrzeszeni w tym klubie fotograficy brali udział w licznych wystawach, plenerach i sympozjach. W Przemyślu organizowano ogólnopolskie przeglądy amatorskiej twórczości fotograficznej. W ciągu minionych lat przez klub przewinęło się kiludziesięciu adeptów fotografii i filmu. "Fix-Fox"uzyskał z czasem członkostwo rzeczywiste Federacji Amatorskich Klubów Filmowych w Polsce. W dorobku członków klubu są m.in. zdjęcia eksponowane i nagradzane na ogólnopolskich wystawach oraz kilkanaście filmów dokumentujących regionalne realia.

Inauguracyjne posiedzenie Klubu Seniora przy PSM odbyło się w 1977 roku. Od tego czasu grono starszych wiekiem mieszkańców Przemyśla odbywa systematyczne spotkania. Organizowane są wycieczki, prelekcje, spotkania z ciekawymi ludĹşmi i inne imprezy towarzyskie pozwalające seniorom urozmaicić jesień życia.

W 1980 roku utworzono w PSM dział społeczno wychowawczy zajmujący się w sposób systematyczny i kompleksowy sprawami sportowo-rekreacyjnymi, oświatowo wychowawczymi, opiekuńczymi oraz upowszechnianiem kultury. Otwarcie Osiedlowego Domu Kultury Kmiecie, na osiedlu XXX-lecia PRL w 1981 roku, rozpoczęło niejako nowy rozdział w tej sferze spółdzielczej działalności. ODK "Kmiecie" przejął trzon spraw społeczno- wychowawczych i kulturalnych. Pozostałe placówki posiadają od tej pory charakter filialny.

Dzięki powiększeniu bazy, spółdzielnia znacznie poszerzyła w latach osiemdziesiątych pracę kulturalną i społeczno-wychowawczą. W ODK oraz klubie istnieje kilkanaście stałych sekcji i kół zainteresowań. m. in. znaleĹşli tu swoje miejsce filateliści, brydżyści, szachiści, plastycy-amatorzy, radiotelegrafiści, modelarze, miłośnicy muzyki i sztuki filmowej. Działa sekcja komputerowa oraz zespoły: wokalno-instrumentalny, taneczny, teatralny, kabaretowy. Na dużą skalę prowadzona jest praca z dziećmi i młodzieżą. Znaczną popularność zyskały niektóre stałe, doroczne imprezy, jak np. bale karnawałowe dla dzieci, "Święto Kupały", obozy i zimowiska, a także międzyosiedlowa, dziecięca liga piłki nożnej.

Funkcjonujące przy PSM zespoły artystyczne wielokrotnie zdobywały nagrody na różnego rodzaju regionalnych i ogólnopolskich przeglądach. m. in. młodzieżowe grupy rockowe kilkakrotnie zwyciężały w festiwalu muzycznym "Roztocze" w Lubaczowie. Kilkunastoletni staż posiada trio harmonijek ustnych "Picollo", jeden z najciekawszych i najlepszych zespołów muzycznych w regionie, co potwierdzone zostało pierwszą nagrodą na ogólnopolskim przeglądzie w 1985 roku oraz wieloma innymi wyróżnieniami. Wiele laurów na ogólnopolskich festiwalach i przeglądach teatralnych zebrał teatrzyk dziecięcy "Miś", dwukrotnie prezentowany na telewizyjne] antenie. Swoich wiernych wielbicieli posiada kapela ludowa "Kmiecie", będąca również wielokrotnie nagradzana.

Działalność kulturalna i społeczno-wychowawczą PSM związana jest ponadto z inicjatywami podejmowanymi przez inne instytucje. Szczególnie owocnie rozwija się współpraca z harcerzami. W 1983 roku, na mocy porozumienia pomiędzy spółdzielnią a komendą Przemyskiej Chorągwi ZHP, utworzono przy PSM Międzyosiedlowy Szczep Harcerski im. Janusza Korczaka oraz krąg instruktorski. Powstało wiele harcerskich drużyn osiedlowych, realizujących specyficzny program, wychowawczy.

Stałymi sojusznikami PSM oraz współorganizatorami licznych inicjatyw kulturalno-oświatowych są: Oddział Wojewódzki Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej Prasa-Książka-Ruch", Spółdzielnia Spożywców "Społem", Zarząd Wojewódzki Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej oraz władze administracyjne Przemyśla i województwa.

Spółdzielcze placówki upowszechniania kultury nie ograniczają swojej oferty wyłącznie do lokatorów bloków PSM, a służą mieszkańcom całego miasta - od przedszkolaków po ludzi trzeciego wieku". Ponadto PSM, z własnych zasobów udostępniła lokale innym instytucjom, m.in. bibliotekom (na osiedlach - Wieniawskiego, Krasińskiego i Pstrowsiego). W najbliższych latach działalność kulturalna i społeczno-wychowawcza PSM zostanie poszerzona, gdy oddane zostaną do użytku nowe kluby na kolejnych osiedlach.


Osiedla Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

OSIEDLE PSTROWSKIEGO

Najstarsze osiedle PSM. Pierwszy budynek o 27 mieszkaniach oddano do użytku 10 czerwca 1960 roku. Obecnie znajduje się tu 20 bloków o 780 mieszkaniach, gdzie żyje przeszło 2500 osób. Na terenie osiedla jest pawilon z placówkami handłowo-usługowymi oraz spółdzielczym klubem kultury, funkcjonuje przychodnia zdrowia, biblioteka, przedszkole. Teren bogaty jest w roślinność ozdobną, a architekturę urozmaicają elementy plastyczne - rzeĹşba przestrzenna oraz płaskorzeĹşba z wizerunkiem patrona osiedla.

OSIEDLE KOSYNIERÓW

Są to praktycznie trzy osiedla: Kosynierów-Krasińskiego, Kosynierów I i Kosynierów II. Najstarsze, w rejonie ulic Krasińskiego oraz Kosynierów, zaczęto budować w 1964 roku, a pierwszy blok oddano do użytku w początkach roku 1966. W rejonie tym, w 9 budynkach o przeszło 400 mieszkaniach, zamieszkuje około 1300 osób. W jednym z bloków mieści się biblioteka, jest też kilka sklepów, plac zabaw i zespół garaży.Osiedle Kosynierów l (obok kompleksu obiektów sportowych "Czuwaju") powstało w latach siedemdziesiątych i na początku lat osiemdziesiątych. Znajduje się tu 15 bloków, przeszło 530 mieszkań i około 2000 lokatorów. Osiedle Kosynierów II jest obecnie rozbudowywane. W rejonie tym znajduje się szereg sklepów (m.in "Pewex" i Składnica Harcerska), biblioteka, przedszkole oraz biurowiec.

OSIEDLE XXX-LECIA PRL

Powstało na terenie dawnej dzielnicy Kmiecie (i taka jest do dzisiaj zwyczajowa jego nazwa), w miejscu wyburzonych starych domów. Inwestycję rozpoczęto w 1973 roku - zakończono w 1981. Osiedle liczy 17 bloków, 1100 mieszkań i około 4000 ludności. W największym w Przemyślu pawilonie spółdzielczym mieszczą się: biuro PSM, Osiedlowy Dom Kultury "Kmiecie", przedszkole, poczta, sklepy. Obok zlokalizowano czterooddziałowe przedszkole oraz żłobek. Osiedle jest już w pełni zagospodarowane, posiada kilka placów zabaw, miasteczko ruchu drogowego, szachownicę na wolnym powietrzu, a także największy w mieście zespół garaży. Sprzyjającym warunkiem do rekreacji i wypoczynku jest bliskość Sanu.

OSIEDLE ROGOZIŃSKIEGO

Budowę osiedla rozpoczęto w 1976 roku, a pierwsi lokatorzy wprowadzili się do swoich mieszkań w połowie roku 1977. Osiedle liczy 7 bloków, 340 mieszkań i około 1200 lokatorów. W gęstej zabudowie wygospodarowano teren na plac zabaw, boiska do koszykówki i zespół garaży. Rozpoczęła się rozbudowa osiedla w miejscu wyburzonych starych domów.

OSIEDLE KAZANÓW

Malowniczo położone osiedle, górujące nad miastem, leżące w bezpośrednim sąsiedztwie lasu, liczy 20 tarasowo usytuowanych bloków, 1020 mieszkań i przeszło 4000 lokatorów. Pierwszy blok oddano do użytku w styczniu 1978 roku. Są tu place zabaw, boisko do piłki nożnej, żłobek, przedszkole oraz szkoła podstawowa z kompleksem urządzeń sportowych. Mieszkańcy mają do dyspozycji duży ciąg sklepów, aptekę, zakład usługowy. Wkrótce przybędzie klub.

OSIEDLE WARNEŃCZYKA

Niewielkie osiedle powstałe w miejscu wyburzenia starych domów. Liczy 9 bloków, 510 mieszkań i blisko 2000 lokatorów. Pierwszy blok oddano do użytku w połowie 1978 roku i był to pierwszy budynek wzniesiony według technologii WK-70, w którym zastosowano gotowe elementy z Fabryki Domów w Przemyślu. Natomiast w roku 1980 zakończono budowę pierwszego w mieście "wieżowca" o jedenastu kondygnacjach. Na osiedlu zlokalizowano przychodnię zdrowia i zakład radiowo-telewizyjny.

OSIEDLE WIENIAWSKIEGO

Niewielkie, młode osiedle. Większość bloków wybudowano w połowie lat osiemdziesiątych. Liczy 8 bloków, niespełna 180 mieszkań i około 700 lokatorów. Znajduje się tu kilka sklepów (m.in. wzorcowy sklep "Polamu") a także biblioteka publiczna. Trwa budowa szkoły podstawowej z kompleksem sportowym.

OSIEDLE RYCERSKIE

Budowę osiedla rozpoczęto w 1986 roku. Oddano już kilkanaście bloków (w tym trzy jedenastokondygnacyjne o charakterystycznej architekturze). W przyszłości będzie to największe osiedle PSM, (zamieszkałe przez przeszło 8000 lokatorów) z, pawilonami handlowymi, szkołami, przedszkolami oraz terenami sportowo-rekreacyjnymi.


Efekty budowlane PSM

     
Powierzchnia użytkowa w m2    
Rok   Liczba budynków    Mieszkania Ogółem lokale mieszkalne lokale użytkowe
1958 - - - - -
1959 - - - - -
1960 1 27 1 260 1 260 -
1961 3 86 4 023 3 841 182
1962 4 113 5 283 5 101 182
1963 5 157 7 128 6 946 182
1964 5 157 7 128 6 946 182
1965 5 157 7 128 6 946 182
1966 6 262 11 414 10 905 509
1967 10 382 16 045 15 536 509
1968 11 412 17 204 16 695 509
1969 13 477 19 503 18 861 642
1970 14 567 23 202 22 560 642
1971 15 732 30 063 29 225 838
1972 23 1007 43 895 41 281 2 614
1973 25 1057 46 287 43 673 2 614
1974 29 1336 59 369 46 678 2 691
1975 31 1425 63 673 60 982 2 691
1976 40 1919 87 155 84 425 2 730
1977 46 2359 108 507 105 204 3 303
1978 54 2793 127 863 124 335 3 528
1979 59,5 3187 147 245 143 613 3 632
1980 71 3766 175 801 172 083 3 718
1981 80 3997 191 527 183 899 7 628
1982 86 4304 207 565 199 793 7 752
1983 98 4633 227 928 218 048 9 880
1984 105 4806 241 258 227 512 13 746
1985 112 4956 252 205 236 275 15 930
1986 114 5036 259 344 241 087 18 257
1987 119 5216 270 910 252 653 18 257
1988 123 5566 291 011 271 451 19 560

Perspektywy rozwoju Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

W latach 1988-91 przewiduje się kontynuację prac na osiedlu Rycerskie I. W ramach tego zadania inwestycyjnego powstanie 614 mieszkań, pawilon usługowo-handlowy o powierzchni 1000 m kw. i rozpocznie się realizację drugiego pawilonu o podobnej wielkości oraz żłobka. W roku 1993 przewiduje się też oddanie do użytku 33-oddziałowej szkoły podstawowej.

Trwają prace na osiedlu Kosynierów II, gdzie w latach 1988-89 przekazanych zostanie 198 mieszkań. Rozpoczęto ponadto realizację zadania inwestycyjnego Rogozińskiego I i II - w latach 1989-90 przysporzy ono spółdzielni 214 mieszkań, zaś w roku 1991 oddane tu zostaną pomieszczenia dla zakładów usługowych o powierzchni 1000 m kw.

W kolejnym etapie działalności PSM przewiduje się budowę "Domu Kombatanta", w którym zlokalizowanych będzie 7 specjalistycznych przychodni zdrowia oraz 60 mieszkań (realizacja w latach 1989-91), a także przychodni z apteką na osiedlu Kazanów (w stadium projektowania).

W latach 1990-93 na osiedlu Rogozińskiego II ma być wybudowanych około 400 mieszkań, przedszkole oraz pawilon usługowy.

W latach 1990-95 ma powstać osiedle Rycerskie II o 670 mieszkaniach z pełną infrastrukturą usługowo-handlową, żłobkiem, przedszkolem i szkołą podstawową.

Od 1991 r. realizowane będzie osiedle Słowackiego dla 15 tyś. mieszkańców. Przewiduje się tam budowę całego kompleksu usługowo-handlowego, kulturalno-oświatowego oraz sportowo-rekreacyjnego. Pierwsze efekty mieszkaniowe spodziewane są w 1993 r.

f t g m

Odwiedza nas 17 gości oraz 0 użytkowników.

Ostatnia zmiana: czwartek 18 kwiecień 2024, 11:07:36 dane przybliżone.

Przemyska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Wyb. Ojca Św Jana Pawła II 70
37-700 Przemyśl
NIP: 795-020-06-51    REGON: 000785478
KRS: 0000141238
e-mail:  psm70@poczta.onet.pl

0012.jpg